Back to top
Body: 
Lighting Designer   (ประจำสนง. ใหญ่) จำนวน 1 อัตรา
 • Age under 30 years
 • Bachelor degree in architecture or interior architecture
 • Proficient in Photoshop, 3ds Max or SketchUp
 • Proficient in Autocad and Microsoft Office
 • Able to communicate in English
 • Experience in lighting design is preferable
 • REQUIRE QUALIFICATION & RESUME
Lighting Designer (ประจำโชว์รูมสาขาราชพฤกษ์ และโชว์รูมรัชดา) จำนวน 2 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบภายในหรือ มัณฑนศิลป์
 • สามารถใช้ โปรแกรม Auto CAD, Sketch up, Photoshop, Illustrator, DIALux หรือ 3D MAX
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Lighting Designer มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • REQUIRE QUALIFICATION & RESUME
Product Engineer (ประจำสนง. ใหญ่) จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายเท่านั้น)
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง
 • REQUIRE QUALIFICATION & RESUME
Product Designer (ประจำสนง. ใหญ่) จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator,  AutoCAD, โปรแกรมออกแบบ 3D หรือโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการออกแบบ
 • หากสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • REQUIRE QUALIFICATION & RESUME
Marketing Executive (ประจำสนง. ใหญ่) จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน การตลาด ,การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือ Online Marketing
 • REQUIRE QUALIFICATION & RESUME
Export Sales Executive (ประจำสนง. ใหญ่) จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านการขายต่างประเทศ, หรืองานขายโปรเจค
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • REQUIRE QUALIFICATION & RESUME
Sales Engineer  รับหลายอัตรา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขากำลังไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีด้านงานขายโครงการ
 • มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
 • REQUIRE QUALIFICATION & RESUME
Marketing Coordinator (ประจำสนง. ใหญ่) จำนวน 3 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้ MS Office ได้คล่อง
 • REQUIRE QUALIFICATION & RESUME
Technician Support ช่างไฟ (ประจำสนง. ใหญ่) จำนวน 2 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เพศชายเท่านั้น พ้นภาระด้านการเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่กลัวความสูง และมีใบรับรองฯช่างไฟอาคาร ระดับ 1 ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
 • REQUIRE QUALIFICATION & RESUME
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (ประจำสนง. ใหญ่) จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, การตลาด หรือบริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • subject=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%20(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%87.%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88)&body=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%20(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%87.%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88)">REQUIRE QUALIFICATION & RESUME